Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

#12 Mubtada dan Khabar: Penjelasan, Pembagian, dan Contoh-Contohnya

Kangnahwu.com – Mubtada dan Khabar adalah dua jenis isim yang dibaca Rafa’. Artinya, keduanya termasuk dalam kategori isim-isim yang dibaca Rafa’ (Marfu'atil Asma')

Mubtada adalah isim yang dibaca Rafa’ yang bebas atau sunyi dari amil lafdzi. Sedangkan Khabar adalah isim yang dibaca Rafa’ yang di-musnad-kan atau disandarkan kepada Mubtada.

Yang harus Anda garis bawahi mengenai Mubtada dan Khabar adalah keduanya sama-sama tidak dapat dipisah. Setiap ada kalimat yang berkedudukan sebagai Mubtada, pasti di situ ada Khabar.

Keduanya saling melengkapi, dan ciri-ciri paling umum ketika Anda ingin mengetahui bahwa itu Mubtada adalah jenis kalimatnya.

Ketika Anda menemukan kalimat isim di awal sebuah tulisan, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk susunan Mubtada dan Khabar yang mana wajib hukumnya dibaca Rafa’.

Perhatikan contoh Mubtada Khabar berikut ini:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Keterangan:

Lafaz اَلْحَمْدُ kedudukannya adalah Mubtada, karena ciri-ciri Mubtada adalah adanya lafaz isim yang berada di awal kalimat. Adapun alamat isimnya adalah (اَلْ). Dibaca Rafa’ dengan alamatnya berupa Damah yang terdapat pada huruf Dal (دُ).

Lafaz (لِلّٰهِ) kedudukannya adalah Khabar, tidak dibaca Rafa’ (Damah) karena kemasukan huruf Jer berupa huruf LAM. Artinya ia menjadi Jer Majrur.

Lafaz (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ) kedudukannya adalah menjadi sifat dari (لِلّٰهِ). Hal ini akan kami jelaskan pada bab Na’at dan Man’ut.

Pembagian Mubtada

Mubtada sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Mubatada Isim Dhamir dan Mubtada Isim Dzahir. Mubtada isim Dzahir adalah Mubtada yang jelas, bukan berupa kata ganti, seperti dia, kamu, kalian, dan sejenisnya.

Adapun contohnya adalah sebagaimana contoh yang sudah dipaparkan di atas.

Sedangkan Mubtada Isim Dhamir adalah kebalikan dari Mubatada Isim Dzahir, yaitu Mubatada yang berupa Isim Dhamir atau isim yang memiliki makna kata ganti, seperti dia (هُوَ), kamu (اَنْتَ), kalian (هُمْ), dan sejenisnya.

Mengenai jumlah dan penjelasan Isim Dhamir bisa Anda baca di sini: Penjelasan Lengkap Isim Dhamir dan Isim Dzahir.

Contoh:

 اَنْتَ تَعْلَمُ فِي الْمَدْرَسَةِ (kamu sedang belajar di sekolahan)

Keterangan:

Lafaz (اَنْتَ) berkedudukan menjadi Mubtada, berupa isim Dhamir yang menggantikan objek laki-laki satu. Lafaz (تَعْلَمُ) berkedudukan menjadi Khabar, dibaca Rafa' dan disandarkan kepada Mubtada. Sedangkan (فِي الْمَدْرَسَةِ) adalah kata keterangan tempat yang dibaca Jer dengan alamat Kasrah di huruf akhirnya karena kemasukan salah satu huruf Jer yaitu (فِي).

Pembagian Khabar

Sama dengan Mubtada, Khabar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Khabar Mufrad dan Khabar Ghairu Mufrad. Khabar Mufrad adalah Khabar yang tidak berupa Jumlah (kalimat) dan tidak pula menyerupai Jumlah (Syibaih Jumlah)

Sedangkan Khabar Ghairu Mufrad adalah Khabar yang terdiri dari jumlah, seperti jumlah Ismiyyah (berupa susunan Mubtada dan Khabar lagi) atau Jumlah Fi'liyyah (berupa susunan Fi'il dan Fa'il).

Rumus Khabar:

NB: M = Mubtada, K = Khabar.

Khabar Mufrad: M + K (berupa Isim Mufrad, Isim Tasniyah, atau Isim Jamak).

Khabar Ghairu Mufrad: M + K (berupa susunan Ismiyyah atau Fi'liyyah).

Adapun susunan Ismiyyah dan Fi'liyyah pada Khabar Ghairu Mufrad ada 4 macam:

  1. Jer dan Majrur (Ismiyyah)
  2. Zharaf (Ismiyyah)
  3. Fi'il beserta Fa'ilnya (Fi'liyyah)
  4. Mubtada beserta Khabarnya (Ismiyyah)

Berikut contoh Khabar Mufrad dalam bentuk Mufrad, Tasniyah, dan Jamak:

Khabar Mufrad berupa Isim Mufrad:

زَيْدٌ قَائِمٌ (Zaid adalah orang yang berdiri)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدٌ) adalah Isim Mufrad, kedudukannya menjadi Mubtada, dibaca Damah huruf akhirnya karena dibaca Rafa'. Sedangkan lafaz (قَائِمٌ) kedudukannya menjadi Khabar, dibaca Rafa' karena disandarkan atau musnad kepada Mubatada.

Khabar Mufrad berupa Isim Tasniyyah:

زَيْدَانِ قَائِمَانِ (Kedua Zaid itu sama-sama berdiri)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدَانِ) adalah Isim Tasniyah, kedudukannya menjadi Mubtada, alamat isimnya adalah Alif sebelum Nun, sedangkan Nun adalah pengganti tanwin. Alasannya adalah Isim Tasniyah ketika tingkah Rafa' dialamati dengan Alif. Sedangkan lafaz (قَائِمَانِ) kedudukannya menjadi Khabar, dibaca Rafa' karena disandarkan atau musnad kepada Mubatada, alamatnya Alif sama dengan alamat Mubatada.

Khabar Mufrad berupa Isim Jamak:

زَيْدُونَ قَائِمُونَ (Semua Zaid adalah orang yang berdiri)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدُونَ) adalah Isim Jamak Muzakkar Salim, kedudukannya menjadi Mubtada, alamat isimnya adalah Wawu sebelum Nun, sedangkan Nunnya sendiri pengganti tanwin. Alasannya adalah karena Isim Jamak ketika tingkah Rafa' dialamati dengan Wawu, bukan alif, apalagi Damah. Sedangkan lafaz (قَائِمُونَ) kedudukannya menjadi Khabar, dibaca Rafa' karena disandarkan atau musnad kepada Mubatada, alamatnya Wawu sama dengan alamat Mubtada.

Berikut contoh Khabar Mufrad dalam bentuk susunan Ismiyyah maupun Fi'liyyah:

Khabar Ghairu Mufrad berupa Jer Majrur:

زَيْدٌ فِى الدَّرِ (Zaid ada di dalam rumah)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدٌ) berkedudukan menjadi Mubtada, dibaca Rafa', alamat Rafa'nya Damah karena berupa Isim Mufrad. Sedangkan lafaz (فِى الدَّرِ) menjadi Khabar, bentuknya adalah susunan Jer Majrur. Dibaca Kasrah karena kemasukan huruf Jer berupa (فِى).

Khabar Ghairu Mufrad berupa Zharaf:

زَيْدٌ عِنْدَكَ (Zaid ada di sampingmu)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدٌ) berkedudukan menjadi Mubtada, dibaca Rafa', alamat Rafa'nya Damah karena berupa Isim Mufrad. Sedangkan lafaz (عِنْدَكَ) menjadi Khabar, bentuknya adalah Isim Zharaf. Isim Zharaf adalah dua jenis, Zharaf Makan (tempat) dan Zharaf Zaman (waktu). Zharaf wajib dibaca Fathah karena termasuk salah satu Isim yang wajib dibaca Nashab. Sedangkan huruf (كَ) adalah Isim Dhamir yang menyimpan arti laki-laki satu.

Khabar Ghairu Mufrad berupa Fi'il beserta Fa'ilnya:

زَيْدٌ مَاتَ اَبُوْهُ (Ayahnya Zaid sudah meninggal)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدٌ) berkedudukan menjadi Mubtada, dibaca Rafa', alamat Rafa'nya Damah karena berupa Isim Mufrad. Sedangkan (مَاتَ) adalah Khabar, berupa Fi'il Madhi, lafaz (اَبُوْ) adalah Fa'il, karena setiap Fi'il (pekerjaan) pasti membutuhkan Fa'il (pelaku), dan lafaz (هُ) adalah Dhamir yang kembali pada lafaz Zaid.

Khabar Ghairu Mufrad berupa berupa Mubtada dan Khabarnya:

زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ (Pembantunya Zaid telah pergi)

Keterangan:

Lafaz (زَيْدٌ) berkedudukan menjadi Mubtada, dibaca Rafa', alamat Rafa'nya Damah karena berupa Isim Mufrad. Lafaz (جَارِيَتُ) menjadi Khabar sekaligus menjadi Mubtada lagi untuk Khabar yang ada di depannya. Lafaz (هُ) adalah Dhamir yang kembali pada lafaz Zaid. Sedangkan (ذَاهِبَةٌ) menjadi Khabarnya lafaz (جَارِيَتُ). Artinya, di dalam Khabar adalah susunan Mubtada-Khabar lagi.

Demikian pembahasan mengenai Mubtada dan Khabar lengkap. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A'lam